Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, jest to określenie, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Wykonana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie wartości waluty danego państwa, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych producentów, bowiem czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi w innych krajach. Skutki dewaluacji są krótkie, ponieważ mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (droższe stają się dobra z importu). Do tego dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, motywuje pozostałe państwa, będące istotnymi partnerami w handlu, do zrealizowania identycznego zabiegu w celu ochrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości towarów i usług, jakie jesteśmy w stanie zakupić za odpowiednią kwotę. Najczęściej będzie ona wynikiem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja objawia się zmniejszeniem kursu określonej waluty w odniesieniu do pozostałych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – wzrost ceny towaru lub uslugi. Definicja używana szczególnie w odniesieniu do podniesienia ceny waluty lokalnej do waluty obcej w sytuacji płynnych kursów walut (jest on kontrolowany poprzez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie skutkiem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza podniesienie wartości waluty lokalnej określa się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji staje się podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, spadek wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego a także osłabienie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr z importu. Negatywne efekty aprecjacji to przede wszystkim osłabienie cenowej konkurencyjności eksportu i przyrost kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy poza granicami.Stanem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.